บริการ

บริการด้านการฝึกอบรม

ให้บริการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงหลักสูตรการพัฒนาพนักงานในองค์กร

บริการให้คำปรึกษางานระบบ

ให้บริการด้านคำปรึกษา เกี่ยวกับระบบการจัดการมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 เป็นต้น

 safeHeart