หลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน"

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)
ระดับบริหาร
บริษัท แอร์พอร์ต ซิสเต็ม เซอร์วิส จํากัด
ระดับหัวหน้างาน
บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ระดับบริหาร
บริษัท แอร์พอร์ต ซิสเต็ม เซอร์วิส จํากัด
ระดับบริหาร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน @NET
ระดับหัวหน้างาน
บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
ระดับหัวหน้างาน