กฏหมายเกี่ยวกับอัคคีภัย

การดับเพลิงขั้นต้นเป็นความจำเป็นพื้นฐานที่พนักงานทุกคนต้องมีความรู้ เพื่อช่วยในการระงับอัคคีภัยไม่ให้ลุกลามและปกป้องชีวิตของตนเอง เพื่อนร่วมงาน และทรัพย์สิน หากไม่สามารถระงับเหตุการณ์ได้ จำเป็นต้องมีการอพยพเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่ปลอดภัย โดยมีกฏหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
2.กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖
3.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และกำหนดสถานที่ยื่นคำขอ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗)
4.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗)
5.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
6.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้
(ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖)