กฏหมายเกี่ยวกับไฟฟ้า

การปฏิบัติงานกับไฟฟ้า มีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตสูงมากและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น บางคนไม่มีโอกาสแก้ตัวในครั้งที่ 2 ดั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยมีกฏหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
2.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า
3.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (ฉบับที่ ๒)