กฏหมายเกี่ยวกับปั้นจั่น

ปั้นจั่นหรือเครน คือเครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงในแนวดิ่งและเคลื่อนย้ายสิ่งของแขวนลอยไปตามแนวราบ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  โดยมีกฏหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒
2.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดรูปภาพการใช้สัญญาณมือ ในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๓
3.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้  เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. ๒๕๕๓
4.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔
5.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรม  หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔