เกี่ยวกับ

safeHeart เจ้าของสโลแกน"If you think safety is too expensive, try loss" 

จบการศึกษาด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยโดยตรงทั้งยังเป็นผู้รักและหลงไหลใน

งานบรรยาย รวมถึงงานระบบการจัดการต่าง ๆ safeHeart ผ่านการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเจ้าของสถานประกอบการกิจการทั้งไทย ญี่ปุ่น และยุโรป ทำให้ทราบและเข้าใจถึงวัฒนธรรมความปลอดภัยที่หลากหลาย นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความปลอดภัยทั้งในฐานะ จป.วิชาชีพ และผู้บรรยาย(วิทยากร)

รูปแบบและลักษณะการบรรยาย จะให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม การทำกิจกรรมกลุ่ม การนำเสนอและการแสดงความคิดเห็น โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำสิ่งที่ถ่ายทอดไปประยุกต์ในชิวิตประจำวันทั้งที่บ้านและที่ทำงาน เพื่อความปลอดภัยและความสุขของครอบครัวต่อไป

Picture3.jpg
ณรัชต์จีรา เตชวรรณศิริ
safeHeart

วิทยากรอิสระและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย

"ถ้าคุณคิดว่าความปลอดภัยราคาแพง

ก็ลองสูญเสียดู"